گرانی بلیت ها شنبه 14 بهمن 1391
چرا اینقد قیمت بلیط گرونه؟؟؟ 3چارتا بیشترنمیشه دید! فیلمای اصلی هم که نیستن!