با سلام : وقتی که از 8 فیلم مورد استقبال آرای مردمی 5 تای آن به مشهد نمی آید جز افسوس خوردن کار دگر نتوان کرد . مگر فرهنگ سینما رو ها و فیلم بین ها در مشهد چقدر متفاوت است که فیلمهای بیست و یک روز بعد ، خوب بد جلف ، گشت ارشاد 2 ، تابستان داغ و انزوا به مشهد ارسال نشد ؟